Community
Trending

BATSHA NGAMALANGA, BANETHWE ZIMVULA BANCAME BEFUNA UNCEDO ECLINIC EMT FLETCHER

Abahlali beelalai zaseMt Fletcher okanye e Tlokoeng batsha ngamalanga banethwe zimvula bancame belinde ukufumana uncedo olungafikiyo kwiClinic I Taylor Bequest kuledolophu. Namhlanje ngentsimbi yeshumi elinesibini iInformer ithunyelelwe umfanekiso womngcelele wabantu abalinde uncedo kuleclinic kusithiwa ngeloxesha basebahlanu kuphela abantu abancediweyo bahamba.

Kukwathyolwa nabasebenza kuleclinic ngentetho ezingatshongo khona nezingacemgiyo xa kuzanywa ukuqonda ukuba kungani abantu bengancedwa ngokukhawuleza. Kuthiwa omnye umsebenzi uxelele enye inkonde ukuba, ukuba alinakunyamezela malikhalale lihambe njengabanye abenze njalo.

Sibuze omnye wabasebenzi ukuba lomfanekiso esiwubonayo uyinyani na wangqina ukuba ewe uyinyani. Uthe umngcelele mde kuba abasebenzi baleclinic bashokoxekile. “Siyashota asinastaff, sinamanesi amane qha kuleclinic kungako imeko iloluhlobo”, utshilo.

Sidlulele kongasentla ekuthiwa nguRegional Director yase Joe Gqabi uClemmi Feni nongalibazisanga ukuphendula esithi kunzima kuleclinic. Uvumile ukuba ngenene imngcelele ihamaba kancinci kuba abantu abafuna uncedo bengazanga ukuzothathath nje kuphela koko bafuna ingqwalasela ngezigulo zabo. Ukwangqinile uFeni ukuba ukunqongophala kwabasebenzi kukwanegalelo kulemeko. Sinabasebenzi abangamanesi abane qha kuphela yaye kufuneke babone abantu abangamakhulu amathathu qho ngosuku.

“Indawo ekusetyenzelwa kuyo ikwancinci ithethe ukuthi noba singabengeza abasebenzi abazubanandawo yokusebenzela”, Utshilo uFeni. Uthe urhulumente ngoku uzama ukuthenga amagumbi ethutyana ipark homes ukutsho, kodwa akanakubeka suku athi zingafika ngalo. Ngentsimbi yesithathat emalanga imeko ibingekatshintshi kule clinic.

Abantu abaninzi bayazishiya iiclinic zasezilalini kuba ezinye azinawo amayeza yaye ziyavala ngentsimbi yokuqala.

Relating to the Post

Related Articles

Back to top button
Enable Notifications OK No thanks